Posted on

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ? "

בהגדה של פסח מדובר על כך שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. בפועל ההתייחסות ליציאת מצרים עצמה בהגדה די מצומצמת, נושא אחר שמקבל התייחסות די רחבה  הוא העיסוק בשאלות.

הבן שואל: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

1. שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כלו מצה:

2. שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות, הלילה הזה מרור:

3. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים:

4. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסבין, הלילה הזה כלנו מסבין:

ארבעה בנים הם: אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול.

חכם מה הוא אומר? 'מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציוה ה' א-להינו אותנו?'. אף אתה פתח לו בהלכות הפסח: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן!

רשע מה הוא אומר? 'מה העבודה הזאת לכם?' – ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל וכפר בעיקר, אף אתה הקהה את שיניו, ואמור לו: 'בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים' – לי ולא לך, אילו היית שם לא היית נגאל!

תם מה הוא אומר? 'מה זאת?'. ואמרת אליו: 'בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים!'.

ושאינו יודע לשאול – את פתח לו, שנאמר 'והגדת לבנך ביום ההוא'".

התובנה משני טכסטים מרכזיים אלו שנושא השאלה הוא בעל משמעות גדולה ביהדות בכלל ובהגדה בפרט. בחלק של מה נשתנה יש היבט של חינוך לנער הרוצה להבין מה שונה בלילה זה מכל הלילות, בטכסט של ארבעת הבנים  אנו רואים ארבע זוויות ראייה שונות לשאלת שאלות  הן יכולות להיות גישות של אנשים שונים והן יכולות להיות גישות שונות המאפיינות אדם אחד בתקופות שונות.

החשוב הוא ששאלת שאלות היא מפתח לחשיבה, להבנה ולפעולה. כמו בתהליך האימון השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו והתשובות שאנחנו משיבים לעצמנו משפיעים על חיינו. או כמו שאמר הבדואי הקשיש לבנו" אם לא תשאל איך תדע?"

Posted on

תפקודי ניהול פרק 2 – אקטיבציה

אקטיבציה : מקבץ זה מכיל את הפעולות הקוגניטיביות כמו: ארגון זמן, קביעת סדרי עדיפויות, והתחלת פעילות.
במקבץ זה הקשיים בהתחלת משימות הם מוקד תלונתם של אנשים הסובלים מתסמונת
ADHD