Posted on

ההורה כמנהל – כישורים ניהוליים חינוכיים להורה המתמודד עם ילד בעל ADHD (חלק ב')


ההורה לילד עם ADHD  נדרש להפגין כישורי ניהול בשלושה מעגלים:

 1. מעגל הצוות המקצועי הטיפולי שבו הוא נעזר.
 2. מעגל הצוות החינוכי במוסד בו לומד הילד.
 3. מעגל החיים בבית והתפקוד המשפחתי.

כאמור בחלק א' לצורך מעגלים אלו נדרש הורה למיומנויות מתחום הניהול:

ניהול= קבלת החלטות> ביצוע

ידע ותמיכה- הבסיס לביצוע משימת הניהול המורכבת הזאת הוא ידע, מקורות המידע העומדים לרשות ההורה /מנהל – רבים ומגוונים, הידע הוא הבסיס לקבלת החלטות נכונות. התמיכה – קבלת סיוע מגורמים שונים כמו אנשי מקצוע, קבוצות תמיכה, פורומים באינטרנט, משפחה וחברים.

תכנון- הצבת מטרות, יעדים, תכנית עבודה וסדרי עדיפויות.

ניהול זמן – ניצול יעיל של הזמן שהוא משאב מוגבל להורים עובדים הנדרשים לגדל במקביל ילד/ילדים עם ADHD.

תקשורת ומו"מ – יצירת תקשורת אפקטיבית ומותאמת לגורמים השונים.

משוב ובקרה- מתן חיזוקים במעגל המשפחתי ומול מעגלים חיצוניים ובקרה על תוצאות התהליכים החינוכיים מקצועיים.

ניהול הצוות הטיפולי מקצועי

 • החלטות לגבי הכיוון וההדגשים והרכב הצוות(פסיכולוג, נוירולוג, הוראה מתקנת ו/או מורה פרטי, מדריכי חוגים)
 • מיון ובחירת אנשי המקצוע.
 • קבלת תכנית עבודה מאיש המקצוע ובדיקתה.
 • בקרה- האם יש התקדמות, האם נוצרה כימיה טובה עם הילד, האם התכנית אפקטיבית.
 • תכנון מחדש אחת לשנה או פרק זמן אחר בהתאם לתחום ולצרכים, התאמת אנשי המקצוע לצרכים המשתנים.

ניהול הצוות החינוכי

 • בחירת המוסד החינוכי- על פי התאמתו לצרכי הילד.
 • בניית מערכת שותפות עם צוות בית הספר- מחנכת, יועצת ומנהלת.
 • הדרכה ותיאום תכנית עבודה – הדרכת הורים פרטנית או בקבוצת הורים על פי הנטיות, הצרכים והאפשרויות.
 • מעקב ובקרה אחרי השתלבות הילד בביה"ס, ערוצי תקשורת פתוחים וסדירים עם המערכת.

ניהול החיים בבית והמשפחה

 • תיאום והחלטות משותפות עם בן הזוג
 • בניית עבודת צוות ברמת המשפחה.
 • התאמה בין החיים בבית ובים העקרונות הנובעים מהנחיות אנשי המקצוע.
 • איזון בין חיי הפרט, הזוגיות וחיי המשפחה.
 • השקעה בפיתוח הזוגיות כשלעצמה וכמשאב מרכזי ומשמעותי לחינוך הילד.